TÒA GIÁM MỤC KON TUM: TÂM THƯ GỬI CÁC LINH MỤC

Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

Nguồn: giaophankontum.com (26.5.2022)