Tình trạng Amazzonia trầm trọng hơn

14/09/2020

 

Tình trạng Amazzonia trầm trọng hơn

G. Trần Đức Anh, O.P.

RVA (10.9.2020) – Tình trng min Amazzonia Nam M tr nên trm trng hơn: 10 tháng sau Thượng Hi đồng Giám mc v min này, các vn đề mà công ngh giám mc t giác, như nn bo lc và nn ln đất ca th dân, đốt rng và khai thác qung m làm ô nhim, ngày càng trm trng hơn.


Photo: AFP or licensors

Trên đây là nhn định ca ông Mauricio Lopez, Tng thư ký điu hành Liên mng các Giáo hi chín nước min Amazzonia, gi tt là REPAM, trong cuc phng vn dành cho Đài Vatican, truyn đi hôm 8/9/2020 va qua.

Ông Mauricio Lopez nói: ngoài nhng hu qu rng ln ca đại dch Covid-19 đối vi con người, c nhng hu qu v xã hi và kinh tế cũng tr nên nng n hơn. Ti min Amazzonia, có hơn mt triu người chính thc b lây nhim coronavirus, trong thc tế các ca nhim, nht là nơi các th dân, còn cao hơn con s chính thc.

Tng thư ký t chc REPAM cũng than phin rng tt c nhng vn đề được nói đến trong Thượng Hi đồng Giám mc hi tháng Mười năm ngoái, và Đức Thánh cha cũng nói đến trong Tông hun “Querida Amazonia” nay càng tr nên cp thiết hơn. Ti min này, “ngày càng gia tăng bo lc, giết người, bách hi cũng như k th lên án nhng người đại din và bênh vc các lãnh th ca th dân”. Nông nghip và chăn nuôi ngày càng bành trướng, và c các đám cháy càng ln hơn so vi năm ngoái.

Ông Mauricio Lopez t giác thêm rng: nht là các th dân bn x không nhng b thương tn vì s bành trướng ca coronavirus, h tiếp tc b giao np cho s ham h ca nn kinh tế. Chính sách ca chính ph h ti “s đồng lõa vi điu mà các th dân gi là cuc dit chng và phá hoi môi sinh”. Vì thế, s hin din ca Giáo hi ti min Amazzonia và s giúp đỡ c th cho các th dân là điu đặc bit quan trng.

Hi đồng Giáo hi v min Amazzonia, gi tt là CEA, là cơ quan duy nht được thành lp cho đến nay, sau Thượng Hi đồng Giám mc năm ngoái. Hi đồng đã đề ra mt s d án, và đã được thc hin, nhưng vì đại dch hin nay, các d án đó vn không đủ. Hi đồng CEA qui t tt c các v ch tch ca các hip hi quan trng ca Giáo hi trong vùng, và cũng có các đại din ca các th dân bn địa. (KNA 08-9-2020)

Nguồn: vietnamese.rvasia.org  

LỊCH PHỤNG VỤ