Thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Công đồng dân Chúa

09/04/2010

 Thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Công đồng dân Chúa""

""
LỊCH PHỤNG VỤ