Thông báo khẩn về đại dịch và lưu ý cử hành phụng vụ ở Gp. Phan Thiết

14/03/2020


TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Thông báo khẩn về đại dịch và lưu ý cử hành phụng vụ ở Gp. Phan Thiết

Nguồn: gpphanthiet.com

LỊCH PHỤNG VỤ