Thông báo của Tòa Giám mục Giáo phận Đà Lạt về nhóm trừ quỷ Bảo Lộc

08/06/2020


Thông báo của Tòa Giám mục Giáo phận Đà Lạt
V/v nhóm trừ quỷ Bảo LộcThư đính kèmLỊCH PHỤNG VỤ