Tâm tình Mục tử nhân dịp hồng ân 60 năm thành lập Giáo phận Đà Nẵng

29/05/2023


TÂM TÌNH MỤC TỬ NHÂN DỊP
HỒNG ÂN 60 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Ban Truyền thông Giáo phận Đà Nẵng


Nguồn: giaophandanang.org (27.05.2023)

LỊCH PHỤNG VỤ