Phỏng vấn Đức Giám mục Tân cử Đaminh Hoàng Minh Tiến

31/01/2022


PHỎNG VẤN ĐỨC GIÁM MỤC TÂN CỬ ĐAMINH HOÀNG MINH TIẾN

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

LỊCH PHỤNG VỤ