HĐGMVN: Nhân sự Ban Thường vụ và các Ủy ban nhiệm kỳ 2019 - 2022

04/10/2019


TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhân sự Ban Thường vụ và các Ủy ban nhiệm kỳ 2019 - 2022


Ban truyền thông Giáo phận Hải Phòng

LỊCH PHỤNG VỤ