Giáo phận Phan Thiết: Thông Báo việc tạm ngưng viếng linh đài Đức Mẹ Tàpao

19/12/2021


GIÁO PHẬN PHAN THIẾT:
THÔNG BÁO VIỆC TẠM NGƯNG VIẾNG LINH ĐÀI ĐỨC MẸ TÀPAO

Nguồn: gpphanthiet.com (19.12.2021)

LỊCH PHỤNG VỤ