GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
THƯ MỤC VỤ THÁNG 04/2024

WGPLX (31.03.2024)Thư mục vụ tháng 4/2024 sẽ triển khai chủ đề: Ban Mục Vụ Ơn Gọi của Giáo Phận, hiệp hành với các gia đình tháp tùng Ơn Thiên Triệu.


Nguồn: 
giaophanlongxuyen.org