Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chia sẻ về hội nghị thường niên 2020

Truyền thông TGP Sài Gòn

WGPSG (16.10.2020) - Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giám mục TGP Sài Gòn đã chia sẻ về hội nghị thường niên 2020 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Nguồn: tgpsaigon.net