ĐỨC GIÁM MỤC TÂN CỬ PHÊRÔ KIỀU CÔNG TÙNG:
ƠN GỌI ĐẾN TỪ THIÊN CHÚA

Truyền thông HĐGMVN thực hiện