Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn: “Hãy thể hiện lòng biết ơn”

14/07/2021


ĐỨC CHA LOUIS NGUYỄN ANH TUẤN: “HÃY THỂ HIỆN LÒNG BIẾT ƠN”

“Hôm qua người miền Nam đã cứu chúng ta, hôm nay chúng ta hãy thể hiện lòng biết ơn họ” là chủ để của Thư mục vụ mà Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn gửi cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh ngày 13/7 vừa qua. Sau đây là nguyên văn bức thư:

Nguồn: giaophanhatinh.org 

LỊCH PHỤNG VỤ