Bản tin HĐGMVN: Đón tiếp và ngày khai mạc Đại hội XIV tại TTMV Gp Hải Phòng

02/10/2019


TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Bản tin HĐGMVN: Đón tiếp và ngày khai mạc Đại hội XIV tại TTMV Gp Hải Phòng


Ban truyền thông Giáo phận Hải Phòng

LỊCH PHỤNG VỤ