Video Nghi thức Tẩn liệm Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

13/03/2018
LỊCH PHỤNG VỤ