Thư Mục vụ 2008: Môi trường giáo dục gia đình Công giáo

06/12/2008
Thư Mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa VỀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO
LỊCH PHỤNG VỤ