Hình ảnh Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh viếng thăm Đan Viện Thiên An ngày 16.6.2017

20/06/2017

Hình ảnh Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh viếng thăm Đan Viện Thiên An ngày 16.6.2017

Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh viếng thăm Đan Viện Thiên An ngày 16.6.2017
  
LỊCH PHỤNG VỤ