Thứ Ba tuần 15 Thường niên B (17.7.2018) "Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi". Mt 11, 20-24

16/07/2018
Thứ Ba tuần 15 Thường niên B (17.7.2018) "Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi". Mt 11, 20-24

Thứ Hai tuần 15 Thường niên B (16.7.2018): "Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo" (Mt 10, 34 - 11, 1)

15/07/2018
Thứ Hai tuần 15 Thường niên B (16.7.2018) "Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo" (Mt 10, 34 - 11, 1).

Chúa Nhật 15 Thường niên B (15.7.2018): "Người bắt đầu sai các ông đi" (Mc 6, 7-13)

14/07/2018
Chúa Nhật 15 Thường niên B (15.7.2018): "Người bắt đầu sai các ông đi" (Mc 6, 7-13)

Thứ Bảy tuần 14 Thường niên B (14.7.2018): "Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác" (Mt 10, 24-33)

13/07/2018
Thứ Bảy tuần 14 Thường niên B (14.7.2018): "Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác" (Mt 10, 24-33)

Thứ Sáu tuần 14 Thường niên B (13.7.2018): "Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con" (Mt 10, 16-23)

13/07/2018
Thứ Sáu tuần 14 Thường niên B (13.7.2018): "Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con" (Mt 10, 16-23)

Thứ Năm tuần 14 Thường niên B (12.7.2018): "Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không" (Mt 10, 7-15)

12/07/2018
Thứ Năm tuần 14 Thường niên B (12.7.2018): "Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không" (Mt 10, 7-15)

Thứ Tư tuần 14 Thường niên B (11.7.2018): "Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel" Mt 10, 1-7

11/07/2018
Thứ Tư tuần 14 Thường niên B (11.7.2018) "Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel" Mt 10, 1-7

ĐTC Phanxicô: Chúa mời gọi chúng ta khiêm nhường và ngoan ngoãn lắng nghe Ngài

10/07/2018
Hôm nay Chúa mời chúng ta có thái độ khiêm nhường lắng nghe và ngoan ngoãn chờ đợi, bởi vì ơn Chúa thường đến với chúng ta theo cách bất ...

Thứ Ba tuần 14 Thường niên B (10.7.2018) "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít". Mt 9, 32-38

10/07/2018
Thứ Ba tuần 14 Thường niên B (10.7.2018) "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít". Mt 9, 32-38

Thứ Hai tuần 14 Thường niên B (09.7.2018) "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại". Mt 9, 18-26

09/07/2018
Thứ Hai tuần 14 Thường niên B (09.7.2018) "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại". Mt 9, 18-26
LỊCH PHỤNG VỤ