Danh sách các Giám Mục người Việt Nam

15/10/2017

Danh sách các Giám Mục người Việt Nam


Các Ðức Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục Việt Nam Kể Từ Năm 1933(Xếp theo thứ tự thời gian được tấn phong Giám Mục)

1. (11/06/1933)  Ðức giám mục Gioan Baotixia Nguyễn Bá Tòng
2. (29/06/1935)  Ðức giám mục Giuse Ða Minh Hồ Ngọc Cẩn
3. (04/05/1938)  Ðức Tổng giám mục Phêrô Martinô Ngô Ðình Thục
4. (03/12/1940)  Ðức giám mục Gioan Maria Phan Ðình Phùng
5. (29/10/1945)  Ðức giám mục Tađêô Lê Hữu Từ
6. (04/08/1950)  Ðức giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi
7. (15/08/1950)  Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê
8. (03/09/1950)  Ðức giám mục Ða Minh Hoàng Văn Ðoàn
9. (16/09/1951)  Ðức giám mục Gioan Baotixita Trần Hữu Ðức
10. (19/03/1953) Ðức giám mục Giuse Trương Cao Ðại
11. (30/11/1955) Ðức giám mục Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền
12. (30/11/1955) Ðức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình
13. (07/02/1956) Ðức giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo
14. (26/04/1959) Ðức giám mục Phaolô Bùi Chu Tạo
15. (05/03/1960) Ðức giám mục Vinh Sơn Phạm Văn Dụ
16. (25/03/1960) Ðức giám mục Ðaminh Ðinh Ðức Trụ
17. (23/04/1960) Ðức giám mục Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang
18 (10/11/1960) Ðức giám mục Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh
19. (22/01/1961) Ðức giám mục Antôn Nguyễn Văn Thiện
20. (22/01/1961) Ðức giám mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ
21. (22/01/1961) Ðức giám mục Giuse Trần Văn Thiện
22. (22/01/1961) Ðức Tổng giám mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền
23. (15/03/1963) Ðức giám mục Phaolô Trần Ðình Nhiên
24. (02/06/1963) Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn
25. (15/08/1963) Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng
26. (13/02/1964) Ðức giám mục Giuse Lê Quý Thanh
27. (05/05/1965) Ðức giám mục Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang
28. (06/01/1966) Ðức giám mục Giuse Phạm Văn Thiên
29. (06/01/1966) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm
30. (09/01/1966) Ðức giám mục Giuse Lê Văn Ấn
31. (24/06/1967) Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
32. (15/08/1967) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai
33. (12/09/1968) Ðức giám mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu
34. (12/03/1971) Ðức giám mục Phêrô Maria Nguyễn Năng
35. (11/08/1974) Ðức giám mục Ða Minh Nguyễn Văn Lãng
36. (11/08/1974) Ðức giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi
37. (11/08/1974) Ðức giám mục Phaolô Huỳnh Ðông Các
38. (17/03/1975) Ðức giám mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
39. (27/03/1975) Ðức giám mục Alexis Phạm Văn Lộc
40. (05/04/1975) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hoà
41. (01/05/1975) Ðức giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần
42. (05/05/1975) Ðức giám mục Đa Minh Đinh Huy Quảng
43. (06/06/1975) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách
44. (06/06/1975) Ðức giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận
45. (10/06/1975) Ðức giám mục Anrê Nguyễn Văn Nam
46. (22/06/1975) Ðức giám mục Phêrô Phạm Tần
47. (29/06/1975) Ðức giám mục ÐaMinh Lê Hữu Cung
48. (16/07/1975) Ðức giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật
49. (15/08/1975) Ðức giám mục Raphael Nguyễn Văn Diệp
50. (07/09/1975) Ðức Tổng giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể
51. (22/02/1976) Ðức giám mục Giacôbê Huỳnh Văn Của
52. (30/03/1976) Ðức giám mục Giuse Phan Văn Hoa
53. (14/11/1976) Ðức giám mục Giuse Phan Thế Hinh
54. (24/04/1977) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Thiện Khuyến
55. (02/02/1978) Ðức giám mục Louis Phạm Văn Nẫm
56. (18/02/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương
57. (04/03/1979) Ðức giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp
58. (08/08/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Vũ Duy Nhất
59. (08/12/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Ðinh Bỉnh
60. (22/04/1981) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang
61. (15/08/1981) Ðức giám mục Giuse Trịnh Chính Trực
62. (22/11/1981) Ðức giám mục Phêrô Trần Thành Chung
63. (10/10/1982) Ðức giám mục Louis Hà Kim Danh
64. (16/12/1988) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến
65. (25/01/1989) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Quang Tuyến
66. (11/04/1991) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Phụng Hiểu
67. (03/12/1991) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
      (13/05/2010) Ðức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
68. (07/05/1992) Ðức giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm
69. (19/11/1992) Ðức giám mục Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên
70. (11/08/1993) Ðức Hồng Y TGM Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
71. (15/08/1994) Ðức giám mục Phaolô Lê Ðắc Trọng
72. (17/06/1997) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Tích Ðức
73. (18/06/1997) Ðức giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho
74. (06/01/1999) Ðức giám mục Phêrô Trần Ðình Tứ
75. (20/05/1999) Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc
76. (29/06/1999) Ðức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt
77. (29/06/1999) Ðức giám mục Giuse Trần Xuân Tiếu
78. (12/08/1999) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Soạn
79. (30/06/2000) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh
80. (15/08/2000) Ðức giám mục Tôma Nguyễn Văn Tân
81. (08/08/2001) Ðức giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm, SDB
82. (11/08/2001) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan
83. (17/08/2001) Ðức giám mục Giuse Vũ Duy Thống
84. (02/01/2003) Ðức giám mục Giuse Vũ Văn Thiên
85. (06/01/2003) Ðức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt
86. (18/02/2003) Ðức giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên
87. (11/06/2003) Ðức giám mục Ðôminicô Mai Thanh Lương
88. (28/08/2003) Ðức giám mục Micae Hoàng Ðức Oanh
89. (01/10/2003) Ðức giám mục Antôn Vũ Huy Chương
90. (04/08/2004) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh
      (05/10/2016) Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh
91. (11/11/2004) Ðức giám mục Ðominicô Nguyễn Chu Trinh
92. (07/04/2005) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng
      (18/08/2012) Đức Tổng giám mục Phanxicô Lê Văn Hồng
93. (15/12/2005) Ðức giám mục Giuse Võ Ðức Minh
94. (18/01/2006) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Ðệ, SDB
95. (04/08/2006) Ðức giám mục Giuse Châu Ngọc Tri
96. (03/12/2007) Ðức giám mục Giuse Ðặng Ðức Ngân
97. (07/10/2008) Đức giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ
98. (15/11/2008) Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm
99. (05/12/2008)   Đức giám mục Laurensô Chu Văn Minh
100. (12/05/2009) Đức giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
101. (08/09/2009) Đức giám mục Giuse Nguyễn Năng
102. (10/10/2009) Đức giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu
103. (13/01/2010) Đức giám mục Vinhsơn Nguyễn Mạnh Hiếu

104. (04/02/2010) Đức giám mục Matthêô Nguyễn Văn Khôi
105. (15/06/2010) Đức giám mục Gioan Maria Vũ Tất
106. (23/07/2010) Đức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP
107. (29/04/2011) Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước
108. (23/06/2011) 
Đức giám mục Vinhsơn Nguyễn Văn Long
109. (05/04/2013) Đức giám mục Giuse Đinh Đức Đạo
110. (04/09/2013) Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên
111. (06/09/2013) Đức giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long
112. (29/05/2014) Đức giám mục Giuse Trần Văn Toản
113. (11/12/2015) Đức giám mục Aloisio Nguyễn Hùng Vị
114. (11/12/2015) Đức giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai
115. (20/01/2016) Đức giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
116. (04/08/2016) Đức giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng
117. (25/08/2016) 
Đức giám mục Giuse Nguyễn Thế Phương
118. (31/05/2017) Đức giám mục Đominicô Nguyễn Văn Mạnh
119. (01/06/2017) Đức giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân
120. (14/10/2017) Đức giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn
121. (19/12/2017) Đức giám mục Tôma Nguyễn Thái Thành
Văn Phòng HĐGM VN
LỊCH PHỤNG VỤ