Phỏng vấn Đức TGM Giuse Nguyễn Năng về cuộc thi Phim Tài liệu "Giáo xứ quê tôi"

09/07/2020


Phỏng vấn Đức TGM Giuse Nguyễn Năng
về cuộc thi Phim Tài liệu "Giáo xứ quê tôi"

Ban Truyền Thông Giáo phận Phát Diệm

Nguồn: Giáo phận Phát Diệm

LỊCH PHỤNG VỤ