Ủy ban Giáo dục Công giáo: Thư gửi Học sinh, Sinh viên Công giáo dịp đầu năm học 2012–2013

01/09/2012

Ủy ban Giáo dục Công giáo: Thư gửi Học sinh, Sinh viên Công giáo dịp đầu năm học 2012–2013


Thư gửi Học sinh, Sinh viên Công giáo dịp đầu năm học 2012–2013
LỊCH PHỤNG VỤ