Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm, tử đạo ngày 13 tháng 01 năm 1859

Người nào trong anh em đạp lên Thánh Giá, khi quan tha về, tôi sẽ đuổi khỏi làng, chết vô địa táng.

Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839

18/12/2022
Tôi thà chết chứ không bao giờ chịu đạp lên Thánh Giá, vì tôi biết đạo Chúa Giêsu là đạo thật.

Thánh Đaminh Bùi Văn Úy, tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839

18/12/2022
Cha tôi không trốn, xin các quan đừng đánh người. Hãy đánh tôi.

Thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ, tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839

18/12/2022
Anh đã dâng em và các con cho Ngài. Nhớ cầu xin Chúa cho anh được thêm sức mạnh để nhẫn nại đến cùng.

Thánh Phêrô Trương Văn Đường, tử đạo ngày 18 tháng 12 năm 1838

17/12/2022
Bước qua thập giá là tự giết cả linh hồn lẫn xác đời đời.

Thánh Phêrô Vũ Văn Truật, tử đạo ngày 18 tháng 12 năm 1838

17/12/2022
Ai khôn mới biết hiến mình cho chân lý, để chiếm hữu phần gia nghiệp muôn đời.

Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, tử đạo ngày 18 tháng 12 năm 1838

17/12/2022
Nếu chúng ta đã cùng chết với Ðức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. (Rm 6, 8)

Thánh Simon Phan Đắc Hòa, tử đạo ngày 12 tháng 12 năm 1840

11/12/2022
Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. (Rm 14, 8)

Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, tử đạo ngày 06 tháng 12 năm 1861

05/12/2022
Các quan có bắt Đức cha Hermosilla - Liêm thì cũng chẳng tha tôi. Đức cha có được chết vì Đạo, thì tôi cũng được phúc ấy.

Thánh Joseph Marchand - Du, tử đạo ngày 30 tháng 11 năm 1835

29/11/2022
Tôi chỉ lo giảng đạo, cầu nguyện cùng Chúa và làm lễ thôi.

Thánh Anrê Trần Văn Trông, tử đạo ngày 28 tháng 11 năm 1835

27/11/2022
Mạ đừng lo lắng, con không mắc nợ ai một điều gì cả; mạ an tâm, can đảm theo Chúa, con hứa luôn cầu nguyện cho mạ.