Thư mục vụ Mùa Vọng năm 2012 của Đức giám mục giáo phận Lạng Sơn

02/12/2012

Thư mục vụ Mùa Vọng năm 2012 của Đức giám mục giáo phận Lạng Sơn""
LỊCH PHỤNG VỤ