Thư mục vụ của Đức giám mục giáo phận Vinh về Năm Đức Tin

04/10/2012

Thư mục vụ của Đức giám mục giáo phận Vinh về Năm Đức Tin""

""
LỊCH PHỤNG VỤ