Cử hành ngày Thế giới TTXH lần thứ 52 - Học hỏi sứ điệp của ĐTC Phanxicô

12/05/2018
Phần 1 - Sinh hoạt linh đạo truyền thông và học hỏi sứ điệp ngày Thế Giới Truyền Thông của ĐTC Phannxicô


Phần 2 - Thánh Lễ: Cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã Hội lần thứ 52

LỊCH PHỤNG VỤ