Chương trình Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh 2017 tại Giáo xứ Chính Tòa Phủ Cam

13/04/2017

Chương trình Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh 2017 tại Giáo xứ Chính Tòa Phủ Cam

Chương trình Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh 2017 tại Giáo xứ Chính Tòa Phủ Cam

 
LỊCH PHỤNG VỤ