Thư Mục vụ đầu tiên của giáo hạt tòng nhân Ngai tòa thánh Phêrô

Thư mục vụ đầu tiên của giáo hạt tòng nhân Ngai tòa thánh Phêrô trong lãnh thổ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã được vị Bản quyền, cha ...